UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk – 1. stupeň
Český jazyk – 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika – 1. stupeň
Matematika – 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Český jazyk – 1. stupeň > Český jazyk ve 2. až 5. ročníku – Příručka pro učitele

Český jazyk ve 2. až 5. ročníku – Příručka pro učiteledoc. PhDr. Milada Hirschová, CSc.; PaedDr. Hana Mikulenková

čeština Český jazyk ve 2. až 5. ročníku – Příručka pro učitele  5. ročník (kat. č.: 5070)

formát: šanon, 4kroužková mechanika na formát 200x260 mm
rozsah: 120 stran
váha: 700 g
obal šanon
Schvalovací doložka MŠMT:
neuděluje se

vydání: 1.
ISBN: 80-7230-020-2

cena bez DPH: 113.64 Kč
cena vč. DPH: 125.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 112.50 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

do košíku
ne
Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 1. vzdělávací obdobíPrůvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 1. vzdělávací období

ObsahObsah:
Úvod
Teoretické poznámky
Délka samohlásek
Dělení slov, slabikotvorné r, 1
Vlastní jména z hlediska pravopisného
Cizí slova - význam, psaní
Vyjmenovaná slova
Soustava českých hlásek, párové souhlásky
Slabiky
Význam slova (synonyma, opozita, slova polysémní, homonyma),
slova zdrobnělá, citově zabarvená, nespisovná
Stavba slova, odvozování pomocí přípon a předpon
Skupiny slov se stejným základem.
Předpony ob- a v- (skupiny bě, pě, vě vs. bje-, vje-),
předpony roz- a od- z hlediska pravopisu
Interpunkce ve větě, užívání spojek
Slovní druhy, jejich třídění
Podstatná jména, pády prosté a předložkové, číslo a rod podstatných jmen
Skloňování neuter
Skloňování feminin
Skloňování maskulin
Skloňování maskulin – neproduktivní vzory předseda, soudce
Adjektiva (druhy adjektiv, stupňování)
Číslovky (druhy číslovek)
Slovesa (osoba, číslo, čas, slovesný způsob a jeho funkce)
Třídění vět podle obsahu
Stavba věty jednoduché
Uspořádání věty, skladební dvojice
Shoda přísudku s podmětem
Několikanásobné větné členy
Souvětí, spojování vět do souvětí
Popis
Vypravování, přímá a nepřímá řeč
Užívání jazyka ve společenském kontaktu a v praktickém životě

Učební plán základní školy
Učební osnovy pro 2. ročník
Učební osnovy pro 3. ročník
Učební osnovy pro 4. ročník
Učební osnovy pro 5. ročník
Návrh časového a tematického plánu pro 2. ročník
Návrh časového a tematického plánu pro 3. ročník
Návrh časového a tematického plánu pro 4. ročník
Návrh časového a tematického plánu pro 5. ročník


ČESKÝ JAZYK VE 2. ROČNÍKU
1. Aktivizace poznatků z 1. ročníku
2. Věty. Uspořádání vět. Druhy vět. Věty – slova
3. Slovní význam
4. Slova – slabiky
5. Hlásky a písmena
6. Souhlásky
7. Výslovnost a psaní souhlásek uprostřed a na konci slov
8. Abeceda
9. Slovní druhy
10. Větné celky, věty jednoduché, souvětí
ČESKÝ JAZYK VE 3. ROČNÍKU
1. Aktivizace poznatků z 2. ročníku
2. Věty
3. Vyjmenovaná slova
4. Druhy slov
5. O větě a větách
ČESKÝ JAZYK VE 4. ROČNÍKU
1. Aktivizace poznatků z 3. ročníku
2. Vyjmenovaná slova
3. Podstatná jména
3.1 Skloňování neuter
3.2 Skloňování feminin
3.3 Skloňování maskulin
4. Slovesa
5. Shoda přísudku s podmětem
ČESKÝ JAZYK V 5. ROČNÍKU
1. Aktivizace poznatků z předchozích ročníků
2. Slovní druhy
2.1 Podstatná jména
2.2 Přídavná jména
2.3 Číslovky
3. Shoda přísudku s podmětem
4. Cvičení bez výběru jevů
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Český jazyk pro 5. ročník – 2. díl

Český jazyk pro 5. ročník – 2. dílUčebnice prošla zásadní redakční a autorskou revizí tak, aby v 5. ročníku bylo s její pomocí možno spolehlivě zvládnout všechny očekávané výstupy určené RVP pro 2. vzdělávací období a přiměřeně tak rozvíjet všechny potřebné kl...>>
Český jazyk pro 5. ročník – 1. díl

Český jazyk pro 5. ročník – 1. dílUčebnice prošla zásadní redakční a autorskou revizí tak, aby v 5. ročníku bylo s její pomocí možno spolehlivě zvládnout všechny očekávané výstupy určené RVP pro 2. vzdělávací období a přiměřeně tak rozvíjet všechny potřebné kl...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)