Licenční podmínky

PRODOS spol. s r. o.
IČ: 00544949
sídlo: Kollárovo náměstí 698/7, 779 00 Olomouc
OR: KS Ostrava, sp. zn. C16655
Dále jako "společnost Prodos".

Produkt: Interaktivní učebnice
jako elektronický produkt v podobě datového souboru/datových souborů pro software ActivInspire.

1. Uživatel bere na vědomí, že výše uvedený produkt, včetně tiskových a veškerých dalších výstupů jeho užívání (dále jako „Produkt“), je dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, který dílu poskytuje právní ochranu před neoprávněným užíváním. Neoprávněný zásah do zákonem chráněných práv k autorskému dílu může naplňovat znaky trestného činu ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

2. Instalací Produktu a jeho dalším užíváním Uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito licenčními podmínkami (dále jen „Licenční podmínky“) a že se na nich se společností Prodos, která vykonává autorská práva k Produktu, dohodl.

3. Uživatel bere na vědomí, že společnost Prodos nevykonává autorská práva k software ActivInspire, jehož užívání je možné pouze na základě akceptace licenčních podmínek společnosti Promethean Limited, které jsou součástí instalace, a při jejich následném bezvýhradném dodržování.

4. Společnost Prodos poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva užít Produkt ve smyslu autorského zákona (dále jako „licence“) teprve uzavřením dohody na těchto Licenčních podmínkách. Jakékoliv jiné užití je neoprávněné, nestanoví-li zákon jinak.

5. Na Uživatele za žádných okolností nepřecházejí jakákoliv práva k Produktu, ani k software ActivInspire.

6. Užívání Produktu je možné pouze v případě, že Uživatel Produkt řádně aktivuje platným sériovým číslem, které získal při pořízení Produktu.

7. Uživatel je povinen uchovávat průkazný doklad o řádném nabytí Produktu a úplné úhradě ceny za jeho nabytí a na požádání jej společnosti Prodos předložit.

8. Licence k Produktu se poskytuje úplatně, a to za cenu, jež byla Uživatelem zaplacena při pořízení Produktu.

9. Licence k Produktu se poskytuje jako nevýhradní.

10. Licence k Produktu se poskytuje na celou dobu trvání autorských práv k Produktu.

11. Uživatel je oprávněn Produkt nainstalovat, provozovat jej a užívat na počítačích, které Uživatel vlastní nebo nad jejichž provozováním má plnou kontrolu. Počet instalací je omezen na pět. Tento počet se dále zvyšuje o pět licencí připadajících na každou interaktivní tabuli, jejíž vlastnictví Uživatel řádně doloží.

12. V případě Uživatele – právnické osoby oprávněné užívání zahrnuje užívání všemi orgány, členy orgánů, zaměstnanci nebo členy právnické osoby.

13. Produkt nesmí být používán na jiném počítači, než na který byl poprvé řádně a v souladu s těmito Licenčními podmínkami nainstalován, s výjimkou případu, kdy provede deaktivaci Produktu z původního počítače a následnou aktivaci téhož Produktu na jiném počítači.

14. Pořizování kopií či jakýchkoliv jiných rozmnoženin Produktu je zakázáno, s výjimkou pořízení jedné záložní kopie Produktu (Uživatel však vždy musí dodržet rovněž licenční podmínky k software ActivInspire pro pořizování kopií).

15. Uživatel je povinen uložit originální nosič Produktu i případnou záložní kopii Produktu na bezpečném místě tak, aby takové nosiče nemohly být neoprávněně užívány třetími osobami, včetně neoprávněného pořizování kopií.

16. Zjistí-li Uživatel, že Produkt nebo software ActivInspire je neoprávněně užíván jakoukoliv třetí osobou, je povinen o tom bezodkladně informovat společnost Prodos.

17. Uživatel není oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicence).

18. Uživatel není oprávněn licenci postoupit. Při prodeji podniku či jeho části, která tvoří jeho samostatnou organizační složku, k přechodu licence nedochází. Smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, jimž licence svědčila, práva a povinnosti z licence nepřechází na nástupce.

19. Produkt nelze převádět, pronajímat, půjčovat ani poskytovat na leasing.

20. Při změně vlastnictví k originálnímu nosiči Produktu nepřechází na nabyvatele oprávnění užívat Produkt, a to ani v případě prodeje podniku Uživatele či jeho části. Změna registrace Produktu nebude společností Prodos provedena.

21. Společnost Prodos nenese jakoukoliv odpovědnost za funkčnost software ActivInspire v době instalace ani později, ani za jeho budoucí aktualizace.

22. V případě jakéhokoliv porušení zákonných či smluvních povinností Uživatele při užívání Produktu nebo software ActivInspire je společnost Prodos oprávněna od této dohody na Licenčních podmínkách odstoupit. Pokud tak učiní, Uživatel dále nesmí Produkt užívat.