UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Interaktivní učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk - 1. stupeň
Český jazyk - 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Český jazyk - 1. stupeň > Český jazyk 5

Český jazyk 5PaedDr. Hana Mikulenkováčeština Český jazyk 5
  5. ročník (kat. č.: 5211)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 80 stran
váha: 195 g
V4 – měkký obal, vazba šitá lepená
Schvalovací doložka MŠMT:
č.j. MSMT-40925/2020-3

vydání: 1.
ISBN: 978-80-7230-217-8

cena bez DPH: 103.64 Kč
cena vč. DPH: 114.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 102.60 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
Český jazyk 5 – Pracovní sešitČeský jazyk 5 – Pracovní sešit

ObsahPřehled obsahu:
CO UŽ UMÍME

Dorozumíme se bez jazyka?
Jazyk, prostředek dorozumívání; národní jazyk
Abeceda; referát
Samohlásky a souhlásky
Vyjmenovaná slova
Párové souhlásky; spisovná a nespisovná výslovnost
Slabiky; dělení slov na konci řádku
Slova; věty
Řeč, jazyk a my; dialog
Vyprávnění
Přímá řeč
O SLOVECH
Slovní význam
Slova souřadná, nadřazená a podřazená
Synonyma a opozita
Slova jednovýznamová a vícevýznamová; homonyma
Slova spisovná a nespisovná, citově zabarvená, popis
STAVBA SLOVA
Odvozování
Předložky a předpony
Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze_
Předložky s/se, z/ze
Změny hlásek při odvozování
Skupiny hlásek při odvozování
Procvičování
SLOVNÍ DRUHY
Desatero slovních druhů
Podstatná jména
Podstatná jména rodu středního
Podstatná jména rodu ženského
Životnost podstatných jmen rodu mužského
Podstatná jména rodu mužského
Podstatná jména – procvičování
Reklama
Přídavná jména
Druhy přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen
Zájmena
Třídění zájmen (rozšiřující učivo)
Skloňování zájmen já, ty, se, my, vy
Číslovky
Druhy číslovek (rozšiřující učivo)
Slovesa, inzerát, dopis, e-mail, SMS
Slovesný způsob, vyjadřujeme se zdvořile
Telefonní rozhovor, vzkaz – záznamník, hlasová schránka
VĚTA A SOUVĚTÍ
Třídění vět podle záměru mluvčího
Základ věty
Stavba věty jednoduché – základní větné členy
Stavba věty jednoduché – základní větné členy - doplnění
Stavba věty jednoduché – rozvíjející větné členy; uspořádání věty
Shoda přísudku s podmětem
Několikanásobné větné členy
Souvětí; manipulativní komunikace
Spojovací výrazy
OPAKOVÁNÍ A SHRNUTÍ
O slovech, Stavba slova
Slovní druhy
Věta a souvětí
Sloh
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Procvičujeme češtinu 5 – Pracovní sešit 1

Procvičujeme češtinu 5 – Pracovní sešit 1Prvních 32 stran doplňujících jazykových cvičení korespondujících s učebnicí aktivizuje děti a motivuje je k další práci s jazykem, napomáhá osvojení očekávaných výstupů a rozvoji klíčových kompetencí. Formát A5 a tenký obsah od...>>
Procvičujeme češtinu 5 – Pracovní sešit 2

Procvičujeme češtinu 5 – Pracovní sešit 2Prvních 32 stran doplňujících jazykových cvičení korespondujících s učebnicí aktivizuje děti a motivuje je k další práci s jazykem, napomáhá osvojení očekávaných výstupů a rozvoji klíčových kompetencí. Formát A5 a tenký obsah od...>>
Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací období

Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací obdobíMetodický materiál k využití při tvorbě ŠVP a při výuce podle něj. Průvodce lze používat samostatně, i s učebnicemi Modré řady Prodosu. Průvodce je v souladu s RVP ZV a Manuálem pro tvorbu ŠVP. Co pro Vás Průvodce konkrétně zpraco...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)