UČEBNICE DLE OBORŮ

Průvodce výukou dle RVP
Interaktivní učebnice
Datové balíčky
Elektronické učebnice
Jazyk a jazyková komunikace
Angličtina
Český jazyk – 1. stupeň
Český jazyk – 2. stupeň
Umím češtinu?
Matematika a její aplikace
Matematika – 1. stupeň
Matematika – 2. stupeň
Matematický klokan
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a společnost
Dějepis
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Ostatní
Doprodej
Pomůcky pro výuku
Obaly
Učebnice > Český jazyk – 1. stupeň > Slabikář – Pracovní sešit 1

Slabikář – Pracovní sešit 1PaedDr. Hana Mikulenková; Mgr. Radek Malý

čeština Slabikář – Pracovní sešit 1  1. ročník (kat. č.: 1241)

formát: 200 x 260 mm
rozsah: 24 stran
váha: 92 g
V1 – měkký obal, sešitová vazba (sponky)
Schvalovací doložka MŠMT:
č.j. MSMT-5203/2022-4 z 27.4.2022

vydání: 1.
ISBN: 978-80-7230-142-3

cena bez DPH: 35.45 Kč
cena vč. DPH: 39.00 Kč

Vaše cena vč. DPH: 35.10 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)

ks 
SlabikářSlabikář

Modrá řada Český jazyk a literatura 1–5Modrá řada Český jazyk a literatura 1–5 vznikla v rámci nakladatelského projektu pro výuku dle RVP na 1. stupni ZŠ a tvoří ucelený komplet spolu s učebnicemi Modrá řada Matematika a její aplikaceModrá řada Člověk a jeho svět.

Zastřešující publikací je Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ (očekávané výstupy, klíčové kompetence, mezioborové souvislosti, průřezová témata), který výuku dle požadavků RVP konkrétně a prakticky osvětluje na učebních materiálech Modré řady. Průvodce lze využít samostatně jako praktický vzor při sestavování vlastní části ŠVP, nebo podle něj přímo učit. Je rozdělen na jednotlivé oddíly po vzdělávacích oborech, které jsou volně spjaty v šanonové vazbě, takže si k nim můžete vkládat vlastní materiály a metodické poznámky. Samostatný oddíl je věnován podrobných návrhům na projekty k naplnění všech průřezových témat.

Pro výuku dle RVP v oboru Český jazyk a literatura jsou v Modré řadě k dispozici kompletní materiály pro 1. stupeň ZŠ. Základních titulů pro 1. vzdělávací období (1.–3. ročník) je pět a patří mezi ně Slabikář, Český jazyk 2, Český jazyk 3, Čítanka 2Čítanka 3. Doplňuje je řada dalších materiálů ve formě pracovních a cvičných sešitů a metodických příruček.

Základním principem Modré řady Český jazyk a literatura je narativní metoda, s níž se představil Slabikář, doplněný řadou pracovních materiálů (Písanky, Pracovní sešity, Skládací abeceda, Příručka). V něm je také narativní metoda využita v největší možné míře: děti se učí číst na příběhu a čtení si rovnou osvojují jako prostředek k dalšímu rozvoji, kterým dosahují něčeho zajímavého, nikoli jako cíl, jehož je nutno nejprve dosáhnout, než se začne dít něco nového. Tím je naplněn vůbec nejzásadnější požadavek RVP. Detailně je metoda popsána v Příručce k vyučování čtení, psaní a literatuře v 1. ročníku, která navíc nabízí podrobné metodické poznámky, náměty na činnosti, další materiály atp. ke každé jednotlivé hodině podle Slabikáře, obsahuje diagnostické testy a další praktické pomůcky i vědomosti pro výuku. Atraktivní součástí příručky je např. historický průřez metodami čtení a psaní v českých zemích a slabikáři od první republiky po současnost.

I navazující učebnice českého jazyka a pracovní materiály pro 2. a 3. ročníky motivují děti přitažlivým vyprávěním, které na sebe navíc volně ročníkově navazuje. Výkladové i cvičné pasáže společně vytvářejí vyprávění o dětech z malé školy a jejich paní učitelce, školníku Dědečkovi, psu Ámosovi, kočce Frýdě a sově Emílii. Narativní pojetí výuky je daleko zábavnější než klasický postup "text — úkol". Učivo se stává součástí příběhu a nabývá pro děti na přitažlivosti. Téma školního života umožňuje budování a rozvíjení komunikačních návyků a systematicky otevírá možnosti mezioborovým souvislostem, především s oblastí Člověk a jeho svět. Výklad je průběžně doplňován básničkami Radka Malého, které slouží jako vynikající mnemotechnické pomůcky (vyjmenovaná slova, slovní druhy atp.). Ke každé učebnici náleží pracovní sešit, který organicky navazuje na text učebnice, přenáší však váhu více na praktickou systematizaci poznatků o jazyce. Volně je každý ročník doplněn dvěma sešity Procvičujeme češtinu I, II.

Navazující učebnice pro 4. a 5. ročník zachovávají stejnou stavbu – výkladová učebnice propojená s příklady a pracovní sešit, a navazují i tematicky a metodologicky. Vyprávění se tentokrát přesouvá do mnohem větší školy ve městě, čímž se dětem zároveň s novými oblastmi jazyka otevře i svět větších rozměrů a nových témat k diskuzím. Opět je tak zachována silná mezioborová vazba na korespondující učebnice pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (4 a 5).

Čítanky pro 2. a 3. ročník jsou koncipovány podle sezónního principu. Nikoli však tradičně na kapitoly korespondující s ročními dobami, ale na 8 bloků představujících významná období v přírodním a společenském čase (např. Předjaří, Velikonoce, Jaro...). Děti jimi provází postavička knihomola Emila. Emil je seznamuje s tematickými celky, které jednotlivé kapitoly zastřešují, i s literárním provozem a světem knižní vzdělanosti vůbec. Předvádí dětem přirozené vazby mezi literaturou a životem, a tím jim zprostředkovává radost z četby a její nezbytnost pro vlastní rozvoj. Čítanky zahrnují jak ukázky z tradiční dětské literatury, tak i z knih novějších a současných.

Pracovní sešity k čítankám dbají na potřebné a věku přiměřené porozumění žánrům a vrstvám textu, vnímání uměleckého celku a rozvíjejí také znalosti, které mají děti získávat v hodinách českého jazyka. V tom smyslu splňují všechny nové učebnice češtiny pro 2. a 3. ročníky ZŠ požadavky RVP na dosahování očekávaných výstupů a rozvíjení klíčových kompetencí, navíc svým uspořádáním umožňují přirozené mezioborové prolnutí s oblastí Člověk a jeho svět. Kvalitní a odvážné výtvarné a grafické zpracování čítanek je výtvorem Markéty Šimkové a Michala Chodaniče.

Čítanky pro 4. a 5. ročník kladou větší důraz na obsahové, druhové a žánrové lišení ukázek a nabízejí v nich dětem množství nápadů na samostatnou četbu. Pracovní sešity se plně soustředí na dosažení všech očekávaných výstupů určených pro 2. vzdělávací období 1. stupně ZŠ a na odpovídající rozvíjení klíčových kompetencí.
Hledat:  
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte.
SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Slabikář – Pracovní sešit 2

Slabikář – Pracovní sešit 2Tentokrát již 40 pracovních stran umožňuje dětem vyzkoušet si naučené dovednosti, především čtení s porozuměním. Různorodé úkoly děti plní tak, že vybírají správné odpovědi na základě znalosti textu, malují obrázky nebo samy pí...>>
Slabikář – Pracovní sešit 3

Slabikář – Pracovní sešit 3Úkoly obsažené na 40 pracovních stranách posledního sešitu posilují v dětech vědomí zdatných čtenářů. Jednoduchá zadání jsou děti schopny již přečíst a splnit samy dokonce i bez pomoci učitele. Různorodé úkoly slouží zároveň jak...>>
Písanka Cviky

Písanka Cviky24 stran Písanky cviků vede děti k soustředěnému nácviku jednoduchých tahů – děti obtahují a napodobují vzory ve tvaru čárek, stříšek, klubíček, kliček, obloučků ap. Ke každému cviku mají na stránce motivační obrázek a vtipnou ř...>>
Písanka 1

Písanka 132 pracovních stran Písanky 1 s předtištěnými vzory, řádky a značkami slouží k technickému nácviku psaní písmen, slabik, slov i prvních krátkých vět....>>
Písanka 2

Písanka 232 pracovních stran Písanky 2 pokračuje v nácviku stejnou metodou, předtištěné vzory, řádky a značky slouží k technickému nácviku psaní písmen, slabik, slov i vět. Děti již také zkouší převést do psacího písma věty z tiskací předl...>>
Písanka 3

Písanka 3Posledních 32 pracovních stran Písanky 3 vede děti k samostatnějšímu procvičování psacích dovedností. Malí písaři převádějí do psacího písma tiskací předlohy, zapisují slovem, co vidí na obrázku, doplňují jednoduché věty. Stále j...>>
Písanka 4

Písanka 424 stran Písanky 4 slouží k docvičování psaní podle individuálních potřeb žáka, k domácím úkolům či volnému psaní. Předtištěná pomocná liniatura umožňuje dětem snadnější, a tudíž úspěšnější zvládání pro ně náročné d...>>
Skládací abeceda

Skládací abecedaSkládací abecedu není obvykle nutné představovat. Ta z Modré řady je vytištěna na pevném lesklém podkladu a její nespornou výhodou jsou perforované spoje, takže děti nemusejí jednotlivá písmenka složitě a zdlouhavě vystřihovat. Samozřej...>>
Příručka k vyučování čtení, psaní a literatuře v 1. ročníku ZŠ

Příručka k vyučování čtení, psaní a literatuře v 1. ročníku ZŠPříručka k vyučování čtení, psaní a literatuře v prvním ročníku základní školy předkládá návrhy jednotlivých hodin, které detailně představují konkrétní možnosti práce se Slabikářem, pečlivě ujasňují vazby mezi ním a Pracovn...>>
Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 1. vzdělávací období

Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 1. vzdělávací obdobíMetodický materiál k využití při tvorbě ŠVP a při výuce podle něj. Průvodce lze používat samostatně, i s učebnicemi Modré řady Prodosu. Průvodce je v souladu s RVP ZV a Manuálem pro tvorbu ŠVP. Co pro Vás Průvodce konkrétně zpraco...>>
Obal na učebnice a pracovní sešity – pevnější

Obal na učebnice a pracovní sešity – pevnějšíObal PVC je pevnější, hladký, lesklý a zcela průhledný. Je vyrobený přesně na míru všem učebnicím a pracovním sešitům Prodosu, které mají své standardizované rozměry (200 x 260 mm). Pevnější obal je o něco dražší, o to lepší ochr...>>
Obal na učebnice a pracovní sešity – slabší

Obal na učebnice a pracovní sešity – slabšíIgelitový obal slabší než PVC, je hladký, lesklý a zcela průhledný. Je vyrobený přesně na míru všem učebnicím a pracovním sešitům Prodosu, které mají své standardizované rozměry (200 x 260 mm). Obal je vyroben z polypropylenu, je o něco...>>


Obchodní podmínky
reklamační řád
jak nakupovat
O NÁS     KONTAKT FAQ SLUŽBY PEDAGOGŮM DISTRIBUCE/CENÍK GDPR
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE AKTUALIZOVANÉ UČEBNICE VÝSLEDKY PŘIPRAVUJEME DOPRODEJ
UČEBNICE DLE ROČNÍKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. (PRIMA) 7. (SEKUNDA) 8. (TERCIE) 9. (KVARTA)